KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASIYLA İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (Kısaca “TUSTIME”), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca “KVKK”) 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TUSTIME tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

TUSTIME, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi;
• İlgili mevzuat ve sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerimizin gereği gibi ifa edilmesinin, sizlerin de hak ve yükümlülüklerinizin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
• TUSTIME’nin sizlere sunacağı hizmetlerden yeterince faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
• Adli, idari ve sair resmi merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
• Faaliyet alanımızla ilgili sizlere yönelik avantajlı kampanya ve diğer hususlarda bilgilendirme, tanıtım reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
• Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi,
• Meslek mensupları ve adaylarının DUS’la ilgili her türlü sorunlarının çözümüyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,
• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin; sizlere sunduğumuz faaliyetlerimizi yürütmek üzere, bankalar, yazılım, toplu SMS gönderim firmaları gibi hizmet aldığımız, iş birliği / ortaklık yaptığımız şahıs ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; “TUSTIME ile yaptığınız sözleşme, TUSTIME’nin seminer, tanıtım, demo ders vb. etkinliklerine katılım sırasında doldurduğunuz formlar, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden yaptığınız kayıt ve başvuru, satış ve pazarlama bölümü çalışanlarımız, internet sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, TUSTİME’nin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar” aracılığıyla onayınız dâhilinde toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Size sunduğumuz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yürütebilmek ve geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz. Ayrıca, tabi olduğumuz sair mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dâhil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek, talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır.

Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

e) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İzin

TUSTIME’den satın aldığım ürün/ hizmet, TUSTIME tarafından yapılan demo ders, seminer, tanıtım vb. etkinliklere katılım veya herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki ya da sair legal yollarla elde edilen kişisel veya özel nitelikli veri teşkil eden bilgilerimin; TUSTIME’nin hizmet ve amacı ile bağlantılı faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bakanlıklar, adli, idari vb. resmi makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.
Bu kapsamda, TUSTİME’den kredi kartıyla yaptığım alış verişlerde, ilgili banka veya ilgili mevzuat kapsamında ödeme hizmetli sunmada yetkili kuruluşların koşulları ve mevzuat hükümlerinin geçerli olduğunu,

TUSTİME’nin kredi kartı ile taksitli alışverişlerde hizmet satın aldığı üçüncü kişi, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca “ödeme hizmeti sağlayıcısı” olan ve geliştirdiği sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret “sanal ödeme platformu” üzerinden ödeme hizmetleri sunan “İYZİCO” (iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından, kredi kartı taksit servisi hizmetinin verilmesini temin amacıyla kredi kartı bilgilerimin işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) yapmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça kabul ediyorum. Bu kapsamda ÜYE, İYZİCO’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, ödeme kartları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerin çözülmesi amacıyla kişisel bilgilerimin İYZİCO ile paylaşılmasına izin ve onay veriyorum. İYZİCO’nun sunucularının veya verilerinin saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede, kişisel bilgilerimin yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında saklanması için de açıkça onay veriyorum.

f) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İzin İptali

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili onay vermeme hakkınız vardır. Bu durumunda TUSTIME, onay vermemeniz nedeniyle eksik veya hiç yapamadığı bilgilendirmelerden doğacak hak kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak, gerek izin vermeme gerekse KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan haklarınızla ilişkin taleplerinizi TUSTIME’ye iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVKK’nın 13/ 1. fıkrası gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgilerle birlikte taleplerinizi, TUSTIME Web Sitesinde yer alan (aşağıdaki) “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu dijital ortamda doldurarak ve formun çıktısını alıp ıslak imzalı bir nüshasını ve nüfus cüzdan fotokopinizi; TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ – “Aksaray Mh. Cerrahpaşa Cd. No:57/6 Fatih/İSTANBUL” adresine, bizzat elden ya da KVKK’da belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Adı

Soyadı

TCKN

GSM

E-Posta

Adres

Talep

Açıklamalar

 

 

 

 

Güncelleme : 13.09.2019 17:45